F.W.


Sali-salimuot na mga titik at kulapol ng tintang mabalasik na iminuwestra sa iba’t ibang posisyon ang naghahantad sa makulay kong katawang— pintado, kumplikado, nakahihilo, gulu-gulo! Nagkakagulo ang mga titik. Pumipilang […]

Read Article →