Lansa, Tapang at Bango: Pagsulyap sa presentasyon ng tatlong ‘tunay’ na blogspot


Tuluyan na ngang pinasingaw ng maimpluwensiyang midya ang isa sa mga sensitibong diskurso sa kultura nating mga Pilipino—ang sekswal na oryentasyon ng isang tao. Patunay nito ang nalilikhang trapiko sa […]

Read Article →