Burador Taun-taon


Wala sa plano ang lahat. Tulad ng mga nakaraang taon, hindi natin tantyado ang lagay ng panahon at mga pagkakataon.

Read Article →