Birtwal na Telon: Lagom ng Virgin Labfest 2020 Premiere Week


“♫Sa imahinasyon kakapit, buksan ang telon!♫” Tulad no’ng nakaraang taon kung saan unang beses ko makanood physically ng Virgin Labfest (VLF) (https://arkibero.wordpress.com/2019/06/23/kardiyalogo-lagom-ng-virgin-lab-fest-2019/), kakaiba rin ang danas nang panonood online dahil […]

Read Article →