Pagtatasa sa Tungkulin


May dapat na panigan sa pagitan ng tunggalian.

Gasgas na marahil sa karamihan kung iisa-isahin pa ang papel na kinakailangang gampanan ng isang publikasyon, pangkampus man o hindi. Ngunit sa ganitong mga pagkakataon na patuloy tayong hinahamon ng panahon, at sa kabila ng inaakalang kalayaang nakamit matapos ang Batas Militar ay ang sitwasyong laganap pa rin ang represyon sa mga publikasyon, walang masamang tasahin at bulatlatin ang puno’t dulo at dahilan ng pag-iral sa ngalan ng katotohanan at ng tinatawag na malayang pamamahayag.

Sa loob ng magdadalawang dekadang pagiging bahagi ng Pambansang Pamantasan ng Katimugang Luzon, partikular sa Kolehiyo ng Inhinyeriya, kapansin-pansin ang taun-taong pagbabagong-bihis ng publikasyong The Spark papunta sa mithiin nitong mas mapaganda ang mga inilalathala nito habang patuloy na iminumulat ang mga mambabasa.

Hindi hiwalay ang mga estudyante sa lipunang kanilang ginagalawan at sa mga suliraning kinakaharap ng sambayanan kung kaya tulad ng ilang nakaraang patnugutan at kawanihan, maluwag ding niyakap ng mga nasa kasalukuyan ang progresibong oryentasyon na nararapat lang naman bilang mga kabataaang mamamahayag.

Sa mga nakaraan taon, higit na naging malinaw sa mga kasapi ng publikasyon na ang pagpili ng interes na pagsisilbihan ang siyang pinaka-importante sa pagpapalaganap ng kamulatan sa simula pa lamang ng taong panuruan.

Kung babalikan ang nakaraan, makikitang ang patnugutan at kawanihang 2000-2001 sa ilalim ng termino ni Erick Jan Cruz ang nagsilbing pinakamatingkad at pinakamadilim sa kasaysayan ng publikasyon. Ito ay nang matigil ang sirkulasyon bunsod ng balitang Students Protest the ‘BIG 3’ na nagtatampok sa tatlong guro ng inhinyeriya. Naging matunog ang nasabing artikulo sa buong kolehiyo at ng buong Southern Luzon Polytechnic College (SLPC) na lumikha ng isyu laban sa The Spark. Nagkaroon ng mga diskusyon na muntik nang humantong sa pagpapatalsik sa pamantasan sa mga miyembro. Ngunit hindi ito natuloy subalit nagtapos ang isyu sa pagkawala ng The Spark sa sirkulasyon.

Dahil dito nagkaroon ng internal na krisis ang publikasyon. Kung pagbabatayan ang arkibo ng The Spark, walang diyaryong nalimbag at nahawakan ang mga estudyante sa loob ng tatlong taon. Kasabay nito ang hindi na pagiging aktibo ng The Spark sa College Editors Guild of the Philippines (CEGP).

Taong 2004 nang muling buhayin ang publikasyon kasabay ang muling paglalathala ng diyaryong ito. Nang mga panahong iyon, nagtatampok ang diyaryo ng mga pangyayari sa kabuuan ng isang semestre sa kolehiyo tulad ng intramurals, pageants, quiz bees, at mga pag-unlad sa inhinyeriya at sa SLPC sa kabuuan hanggang sa ito ay maging Southern Luzon State University (SLSU) noong 2007.

Umikot sa parehong oryentasyon ang mga inilathala ng mga sumunod na patnugutan at kawanihan na kung papansinin ay lubhang napakaliit na porsyento lamang ng mga responsibilidad na dapat taglayin ng isang makabuluhang pahayagang pangkampus.

Hindi sa mapalamuting kaanyuan ng isang peryodiko, ni hindi sa positibo nitong palaman ang batayan ng kagalingan ng isang publikasyon, subalit sa kakayahan nitong timbangin ang katotohanan at pumanig at tumuligsa para sa karapatan ng mga mag-aaral. Malayo sa pagiging tipikal na nagmumukhang pahayagan ng mga administrador ng pamantasan dahil sa wari ba ay pagkawala ng salitang “estudyante” sa pagitan ng “opisyal” at “publikasyon”. Ang isang pahayagan ay nangangailangan ng isang kritikal na pagtugon sa mga isyung panlipunan na siyang magmumulat sa publikong kanyang pinaglilingkuran. Higit kailanman, ang mga publikasyong pangkampus ay binuo mula sa estudyante, para sa estudyante at hindi para sa mga naghahari-harian.

Isang kahangalan din ang patuloy na pag-iral ng ideolohiyang pagpapataasan ng ihi ng mga publikasyon sa loob ng kampus kapalit ng mga pagkilala. Habang nilalamon ng ganitong pag-iisip, nagiging pipi ang dapat sana ay mga bibig na nagsasalita.

Maituturing na pinakamataas na antas ng pamamahayag ang kakayahan ng kanyang titik, sining at larawan na mapakilos ang kanyang mga mambabasa. Ito ang dapat taglayin ng isang makabuluhang paglilingkod—ang maibukas sa mga mambabasa ang mga pilit tinatakpang katotohanan, at mabigkis at mapakilos sila patungo sa nararapat na pagbabago.

Naninindigan ang The Spark na walang absolutong obhektibismo. Maling sabihin na wala kang pinapanigan dahil ito ay nangangahulugan lamang ng pagpanig sa kasalukuyang bulok na sistemang umiiral sa lipunan. Isang huwad na panlilinlang sapagkat mula sa pagpili ng isyung tatalakayin hanggang sa pagtipa ng mga titik ng salitang ililimbag ay kalakip na ang pagpanig at pagiging bias.

Ang The Spark, bilang isang alternatibong midya, ay may kapabilidad, higit sa mainstream, na magsiwalat ng katotohanan na walang pinangingilagan. Hindi pribadong indibidwal o grupo, sa halip ay mga aktibong estudyante ang nagpapakilos ng isang pahayagang pangkampus, kalakip ng kalayaang tumalakay at maglimbag ng mga kritikal na isyu na walang panghihimasok ng mga mapagmanipulang puwersa.

“Araw-araw tayong binobobo, binubura ang ating katinuan ng mainstream” sabi nga ni Amang o ng premyadong manunulat na si Jun Cruz Reyes.

Taong 2009 nang muling naging aktibo ang The Spark sa CEGP at hanggang sa kasalukuyan ay pinananatili ang pagiging isang malayang institusyon sa kabila ng banta ng mapanupil na elemento sa lipunan.

Dahil bilang isang publikasyon na may malinaw na layunin, ang The Spark ay patuloy namagsisiyasat, maninindigan at kikilos para sa mga estudyante at sa mas malawak pang sektor ng sambayanan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s